MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
Historia
Prace naukowo-badawcze
Prace projektowe
Ekspertyzy
Rzeczoznawstwo
Doradztwo
Dyrekcja
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Prace projektowe

Prace te obejmują głównie projekty:

 • ochrony środowiska i dziedzictwa kulturowego:
  • oczyszczalni ścieków,
  • kanalizacji i wodociągów,
  • parków krajobrazowych,
  • rezerwatów przyrody,
  • pomniki przyrody,
  • obiekty hydrotechniczne,
  • użytki ekologiczne,
  • elektrownie wiatrowe,
  • wykorzystania geotermii,
  • przepusty dla zwierząt pod drogami,
  • utylizacji odpadów,
  • składowisk odpadów itp.
  • rewitalizacji dziedzictwa kulturowego,


 • budownictwa, geologii i geotechniki:
  • budowli technicznych,
  • budowli mieszkalnych,
  • fabryk, mostów i dróg,
  • badań geologicznych podłoża,
  • złóż surowców mineralnych,
  • badań wytrzymałości podłoża,
  • rewitalizacji obiektów budowlanych,
  • hal fabrycznych,


 • techniki:
  • maszyn i urządzeń,
  • procesów technologicznych,
  • ochrony bhp,
  • energetyczne,
  • wykorzystania transportu wewnątrzzakładowego,
  • rozwiązań logistycznych,
  • gospodarki remontowej,
  • przygotowania produkcji,
  • gospodarki energetycznej,
  • gospodarki narzędziowej,
  • ergonomii (np. dostosowanie stanowisk dla personelu),


 • ekonomiczne:
  • wieloletnie plany inwestycyjne,
  • strategie zrównoważonego rozwoju,
  • plany rozwoju lokalnego,
  • studia wykonalności,
  • rozpiętości struktury organizacyjnej,
  • wykorzystania zasobów ludzkich,
  • uzyskiwania efektów synergii i akceleracji,
  • rozwoju organizacji,
  • rozwoju sektorowego,
  • logistyczne,


 • społeczne:
  • likwidacji (minimalizacji) bezrobocia,
  • minimalizacji patologii,
  • profilaktyki społecznej,
  • integracji społecznej,
  • badań społecznych,
  • działań prospołecznych,
  • wykorzystania socjotechnik,


 • kształcenia ustawicznego:
  • potrzeb szkoleniowych,
  • skuteczności kształcenia,
  • doboru metod kształcenia,


 • wydawnicze:
  • projekty wydawnictw,
Inne projekty na potrzeby samorządu, organizacji i podmiotów gospodarczych według potrzeb i wzajemnych uzgodnień.
    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne