MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
Ekologia Pogranicza (EP'17); Экология пограничной области (ЭПО‘17); Ecology of Borderland (EB'17)
Data i miejsce; Дата и место; Date and place
Obszary tematyczne; Тематические пространства; Thematic areas
Międzynarodowy Komitet Naukowy; Международный Хаучный Комитет; International Scientific Committee
Języki konferencji; Языки конференции; Languages of conference
Karta zgłoszenia; Карточка заявки; Card of notification
Koszty uczestnictwa; Издержки участия; Costs of participation
Kalendarium; Жронологический перечень; Calendar
Wymagania edytorskie; Редакторские требования; Editor's requirements
Kontakt; Контакт; Socket
Noclegi - Хочлеги - Lodgings
Informacje o konferencji - Информации о конференции - Information about conference
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu-SOB'16, Корпоративной Социальной Ответственности – KCO’16, Corporate Social Responsibility - CSR'16
WW'14 - ПС'14 - SL'14
Bezpieczeństwo Publiczne - BP'20; Публичная Безопасность - ПБ‘20; Public Safety - PS'20
Zarządzanie technologią - ZT'14; Технология управления - YT"14; Technology Management - MT"14
Inżynieria Technologii Wytwarzania (ITW), Инжъниерия технологии изготовления (ИТИ), Engineering Technology Manufacturing (ETM)
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Obszary tematyczne; Тематические пространства; Thematic areas

Ekologia Pogranicza (EP'17) obejmuje następujące obszary tematyczne: Sozologia społeczna, Ekozarządzanie, Ekomedycyna, Ekoekonomia, Ekoturystyka, Ekotechnologie, Ochrona ziemi, Ekosystemy leśne, Gospodarka wodami. Autorzy nadsyłanych artykułów na konferencję proszeni są o podanie numery klasyfikacji artykułu wg powyższej tematyki.

Экология Пограничной Полосы| (ЭПП'17) обнимает следующие пространства тематические: Созолёгя общественная, Экозажондзане, Экомэдыцына, Экоэкономя, Экотурыстыка, Экотэхнолёге, Охрана земли, Экосыстэмы лесное, Экономика водами.  Авторы присыланных статей на конференцию прошены о заявление номера классификации статьи по вышеуказанной тематике.

The Ecology of Borderland (EB'17) it hugs the following thematic areas: Ecosociology,  Ecomanagement, Ecomedicine,  Ecoeconomy, Ecotourism, Ecotechnology, Protection of the ground, Forest ecosystems, Economy waters.  The numbers of classification of article the authors of sended articles on conference be invited about application according to above mentioned subject matter.

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne