MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
Ekologia Pogranicza (EP'17); Экология пограничной области (ЭПО‘17); Ecology of Borderland (EB'17)
Data i miejsce; Дата и место; Date and place
Obszary tematyczne; Тематические пространства; Thematic areas
Międzynarodowy Komitet Naukowy; Международный Хаучный Комитет; International Scientific Committee
Języki konferencji; Языки конференции; Languages of conference
Karta zgłoszenia; Карточка заявки; Card of notification
Koszty uczestnictwa; Издержки участия; Costs of participation
Kalendarium; Жронологический перечень; Calendar
Wymagania edytorskie; Редакторские требования; Editor's requirements
Kontakt; Контакт; Socket
Noclegi - Хочлеги - Lodgings
Informacje o konferencji - Информации о конференции - Information about conference
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu-SOB'16, Корпоративной Социальной Ответственности – KCO’16, Corporate Social Responsibility - CSR'16
WW'14 - ПС'14 - SL'14
Bezpieczeństwo Publiczne - BP'20; Публичная Безопасность - ПБ‘20; Public Safety - PS'20
Zarządzanie technologią - ZT'14; Технология управления - YT"14; Technology Management - MT"14
Inżynieria Technologii Wytwarzania (ITW), Инжъниерия технологии изготовления (ИТИ), Engineering Technology Manufacturing (ETM)
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Ekologia Pogranicza (EP'17); Экология пограничной области (ЭПО‘17); Ecology of Borderland (EB'17)

Rozpoczęto przygotowania do XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. EKOLOGIA POGRANICZA - IX. 2017 r.

                                                                 SZANOWNI PAŃSTWO

W imieniu Instytutu Badań i Ekspertyz Naukowych, Europejskiego Towarzystwa Ekologicznego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Komisji Socjologii Morskiej O/PAN w Gdańsku, Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania PAN Oddział w Poznaniu, Państwowego Moskiewskiego Uniwersytetu Technologicznego STANKIN w Moskwie i Międzynarodowego Komitetu Naukowego, Politechniki Poznańskiej Wydział Inżynierii Zarządzania - serdecznie zapraszamy do udziału w XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. EKOLOGIA POGRANICZA (EP'17)

Konferencja adresowana jest do środowisk naukowych, przedstawicieli urzędów administracji rządowej i samorządowej, podmiotów gospodarczych i organizacji, nauki, którym problemy ekologii są bliskie.

Celami konferencji są podsumowania najnowszych osiągnięć w zakresie ekologii pogranicza, spotkanie ekologów oraz wytyczenie kierunków działań i badań w ekologii pogranicza.
Zapraszamy do wzięcia udziału

Przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Naukowego

 

The preparation was begun to 15th International Conference Scientific: ECOLOGY of BORDERLAND - IX. 2017 y.

LADIES and GENTELMEN

 In name of Institute of Research and Scientific Expertises, European Ecological Company,  Westpomeranian Technological University in Stettin, Poland, Committee of Sea Sociology About / PAS in Danzig, the Committee of Sciences of Organization and the Management of PAS in Poznan, State Moscow Technological University STANKIN in Moscow, Poznań Technological University, and the International Scientific Committee,  we invite to part in XIV warmly  International Conference Scientific THE ECOLOGY OF BODERLAND (EB'17)

Conference be addressed to scientific environments, the representatives of offices of state administration and council, economic subjects and organization, sciences, which the problems of ecology are close.

The recapitulations in range of ecology of borderland the newest achievements are the aims of conference, the ecologists' interview as well as the lay-out the directions of workings and the investigations in ecology of borderland.

We invite to participation of

Chairman of International Scientific Committee

 

Начали приготовления в XV Международное Научное Конференцию ЭКОЛОГИЯ ПОГРАНИЧНОЙ  ПОЛОСЫ  (ЭПП‘17)

 УВАЖВЕМЫЙ

 В имени Института Исследований и Научных Экспертиз, Европейского Экологического Общества, Западнопоморский Технологический Университет в Щецине, Комиссии Социологии Морской О/ПАН в Гданьске,  Комиссии Наук Организации и Управления ПАН Отделение в Познани, Mосковский Государственный Университет Технологический СТАНКИН в Москве, Познаньский политехнический институт Отдел Инженерии Управления, и Международного Научного Комитета, сердечно добро пожаловать в участие в  XIV Международной Научной Конференции ЭКОЛОГИЯ ПОГРАНИЧНОЙ ОБЛАСТИ (ЭПО'17)

адресованное Конференция в научных сред, представителей учреждений государственной и самоуправляющейся администрации, экономических подлежащих и организации, которой проблемы экологии близкое.

Цели конференции подытоживания самых новых достижений в сфере экологии пограничной полосы, встреча экологов и намётка направлений действий и исследований в экологии пограничной полосы.
Добро пожаловать для принятия участия

Возглавляющий Международного Научного Комитета

 

 

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne