MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNO?CI
      PROJEKTY
      NOWO?CI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
      STUDIA PODYPLOMOWE
Assessment Centre
Bezpiecze?stwo ekonomiczne
Bezpiecze?stwo ruchu drogowego
Zarzšdzanie ruchem drogowym
In?ynieria bezpiecze?stwa
Zamówienia publiczne
Gospodarowanie nieruchomo?ciami
Po?rednictwo w obrocie nieruchomo?ciami
Wycena nieruchomo?ci
Zarzšdzanie nieruchomo?ciami
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Po?rednictwo w obrocie nieruchomo?ciami

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, ?e dysponujemy bieg?ymi sšdowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia post?powa? sšdowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi bran?ami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpiecze?stwa i higieny pracy, urzšdze? technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarzšdzania, ochrony ?rodowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, in?ynierii materia?owej, in?ynierii produkcji, telekomunikacji,  ksi?gowo?ci i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych us?ug.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne