MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
Ekologia Pogranicza (EP'17); Экология пограничной области (ЭПО‘17); Ecology of Borderland (EB'17)
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu-SOB'16, Корпоративной Социальной Ответственности – KCO’16, Corporate Social Responsibility - CSR'16
WW'14 - ПС'14 - SL'14
Bezpieczeństwo Publiczne - BP'20; Публичная Безопасность - ПБ‘20; Public Safety - PS'20
Data i miejsce; Дата и место; Date and place
Obszary tematyczne; Тематические пространства; Thematic areas
Międzynarodowy Komitet Naukowy; Международный Хаучный Комитет; International Scientific Committee
Języki konferencji; Языки конференции; Languages of conference
Karta zgłoszenia; Карточка заяавки; Card of notification
Koszty uczestnictwa; Издержки участия; Costs of participation
Kalendarium; Хронологический перечень; Calendar
Wymagania edytorskie; Редакторские требования; Editor's requirements
Noclegi; Lodgings; Ночлеги
Kontakt; Контакт; Socket
Zarządzanie technologią - ZT'14; Технология управления - YT"14; Technology Management - MT"14
Inżynieria Technologii Wytwarzania (ITW), Инжъниерия технологии изготовления (ИТИ), Engineering Technology Manufacturing (ETM)
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Kontakt; Контакт; Socket

W celu uzyskania dalszych informacji należy wypełnić kartę zgłoszenia udziału w konferencji i przesłać ją do 30 kwietnia 2020 r. na adres:  Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, ul. Górczyńska 21, 66-400 Gorzów Wlkp.  lub pocztą elektroniczną na adres: iben@iben.pl  lub biuro@iben.pl .  Informacji można też zasięgnąć pod numerem telefonu/faxu +48957228913; Zbigniew ZALESIŃSKI -  e-mail: zbigniew10@wp.pl  ; Maciej DZIKUĆ , e-mail: m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl 

It was one should fill in conference the card of notification of part in aim of obtainment of more far information and send her till  April 30, 2020 y. on address:  Institute for Scientific Research and Expertises, Górczyńska street 21, 66-400 Gorzów Wlkp. , Poland  or e-mail on address: iben@iben.pl  or biuro@iben.pl . It was can information also get under number of telephone / fax + 48957228913;  Zbigniew ZALESIŃSKI - e-mail: zbigniew10@wp.p ; Maciej DZIKUĆ -  e-mail: m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl 

Для получения далёкий информаций полагаться выпэлниць карточку заявления участия в конференции и послать её до 30 апреля 2020 г. на адрес: Институт Научных Исследований и Экспертизов, уль. Górczyńska 21, 66-400 Гожув Влькп.  или электронной почтой на адрес: iben@iben.pl  или biuro@iben.pl .  Информации можно тоже обратиться под номером телефона/факса + 48957228913;  Збигниев ЗАЛЕСЬНСКИ - e-mail: zbigniew10@wp.pl  ; Матей ДЗИКУЦЬ - e-mail: m.dzikuc@wez.uz.zgora.pl

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne