MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
Ekologia Pogranicza (EP'17); Экология пограничной области (ЭПО‘17); Ecology of Borderland (EB'17)
Data i miejsce; Дата и место; Date and place
Obszary tematyczne; Тематические пространства; Thematic areas
Międzynarodowy Komitet Naukowy; Международный Хаучный Комитет; International Scientific Committee
Języki konferencji; Языки конференции; Languages of conference
Karta zgłoszenia; Карточка заявки; Card of notification
Koszty uczestnictwa; Издержки участия; Costs of participation
Kalendarium; Жронологический перечень; Calendar
Wymagania edytorskie; Редакторские требования; Editor's requirements
Kontakt; Контакт; Socket
Noclegi - Хочлеги - Lodgings
Informacje o konferencji - Информации о конференции - Information about conference
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu-SOB'16, Корпоративной Социальной Ответственности – KCO’16, Corporate Social Responsibility - CSR'16
WW'14 - ПС'14 - SL'14
Bezpieczeństwo Publiczne - BP'20; Публичная Безопасность - ПБ‘20; Public Safety - PS'20
Zarządzanie technologią - ZT'14; Технология управления - YT"14; Technology Management - MT"14
Inżynieria Technologii Wytwarzania (ITW), Инжъниерия технологии изготовления (ИТИ), Engineering Technology Manufacturing (ETM)
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Kontakt; Контакт; Socket

W celu uzyskania dalszych informacji należy wypełnić kartę zgłoszenia udziału w konferencji i przesłać ją do 31 lipca  2017 r. na adres:  Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, ul. Górczyńska 21, 66-400 Gorzów Wlkp. , skr. poczt. 156 lub pocztą elektroniczną na adres: iben@iben.pl  lub biuro@iben.pl .  Informacji można też zasięgnąć pod numerem telefonu/faxu     +48957228913

It was one should fill in conference the card of notification of part in aim of obtainment of more far information and send her till  July 31, 2017 y. on address:  Institute for Scientific Research and Expertises, ul. Gorczynska 21, 66-400 Gorzоw Wlkp.,  P.O.Box 156 or e-mail on address: iben@iben.pl  or biuro@iben.pl . It was can information also get under number of telephone / fax  + 48957228913

Для получения далёкий информаций полагаться выпэлниць карточку заявления участия в конференции и послать её до 31 июль 2017 г. на адрес: Институт Научных Исследований и Экспертиз, уль. Гурчынская 21, 66-400 Гожув Влькп. , скр. Почт. 156 или электронной почтой на адрес: iben@iben.pl  или biuro@iben.pl .  Информации можно тоже обратиться под номером телефона/факса + 48957228913

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne