MENU       INFORMACJE       EKSTRA
      KONTAKT
      O INSTYTUCIE
      AKTUALNOŚCI
      PROJEKTY
      NOWOŚCI
      INFORMACJA
      ZAKRES PRAC NAUKOWYCH; NAUKOWO_BADAWCZYCH
      KONFERENCJE - CONFERENCE
Ekologia Pogranicza (EP'17); Экология пограничной области (ЭПО‘17); Ecology of Borderland (EB'17)
Data i miejsce; Дата и место; Date and place
Obszary tematyczne; Тематические пространства; Thematic areas
Międzynarodowy Komitet Naukowy; Международный Хаучный Комитет; International Scientific Committee
Języki konferencji; Языки конференции; Languages of conference
Karta zgłoszenia; Карточка заявки; Card of notification
Koszty uczestnictwa; Издержки участия; Costs of participation
Kalendarium; Жронологический перечень; Calendar
Wymagania edytorskie; Редакторские требования; Editor's requirements
Kontakt; Контакт; Socket
Noclegi - Хочлеги - Lodgings
Informacje o konferencji - Информации о конференции - Information about conference
Społeczna Odpowiedzialność Biznesu-SOB'16, Корпоративной Социальной Ответственности – KCO’16, Corporate Social Responsibility - CSR'16
WW'14 - ПС'14 - SL'14
Bezpieczeństwo Publiczne - BP'20; Публичная Безопасность - ПБ‘20; Public Safety - PS'20
Zarządzanie technologią - ZT'14; Технология управления - YT"14; Technology Management - MT"14
Inżynieria Technologii Wytwarzania (ITW), Инжъниерия технологии изготовления (ИТИ), Engineering Technology Manufacturing (ETM)
      STUDIA PODYPLOMOWE
      GALERIE
      CIEKAWE STRONY
      ARCHIWUM
Koszty uczestnictwa; Издержки участия; Costs of participation

Koszty uczestnictwa w EKOLOGII POGRANICZA (EP'17) są następujące:

  1. Rejestracja z opłatą do 15 sierpnia 2017 r.600 zł. za osobę
  2. Rejestracja z opłatą od 16 sierpnia  2017 r. - 800 zł. za osobę

W ramach opłaty rejestracyjnej uczestnik konferencji otrzymuje 1 egz. książki zawierającej opublikowane materiały. 

 

The costs of participation in ECOLOGY of BORDERLAND (EB'17) they are following:

Registration with payment till  August 15, 2017 y. - 200 EUR  for person

Registration with payment since August 16, 2017 y. - 300 EUR  for person

In frames of registration payment the participant of conference receives 1 egz. of book including the published materials.

 

Издержки участия в ЭКОЛОГИИ ПОГРАНИЧНОЙ ОБЛАСТИ  (ЭПO'17) следующее:

Регистрация с оплатой до 15 августа 2017 г . - 150 ЕВРО За лица

Регистрация с оплатой от 16 августа 2017 г . - 250 ЕВРО За лица

в пределах регистрационной оплаты участник конференции получает 1 эгз. содержащей книги опубликованные материалы.

    POPRZEDNIA STRONA                   NA GÓRĘ STRONY                        NASTĘPNA STRONA

Uprzejmie informujemy, że dysponujemy biegłymi sądowymi i opracowujemy na potrzeby prowadzenia postępowań sądowych i prokuratorskich: opinie, ekspertyzy, badania m.in. z budownictwa wraz z wszystkimi branżami (instalacje, konstrukcje, architektura, technologia), bezpieczeństwa i higieny pracy, urządzeń technicznych, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii, finansów, energetyki, procesów wytwarzania, zarządzania, ochrony środowiska, medycyny, ekologii, geologii, geotechniki, rybactwa, elektroniki, elektrotechniki, energetyki, inżynierii materiałowej, inżynierii produkcji, telekomunikacji,  księgowości i transportu. Zapraszamy do korzystania z naszych usług.


Projekt i realizacja: Sukurs 2 Technologie Informatyczne